Documënc

I documënc metüs jö dal Comun, sciöche regolamënc, proiec, avisc, concursc y formulars.

ciaredi ales iscriziuns

Tabela di gradi de parentela y de afinité

Tabela di gradi de parentela y de afinité

Statut de comun

Statut de comun
data de publicaziun: 21/07/2021

Regolamënt sura le canone patrimonial de conzesciun, autorisaziun o esposiziun publizitara y dl canone patrimonial de conzesciun por l'ocupaziun di marciá

Regolamënt sura le canone patrimonial de conzesciun, autorisaziun o esposiziun publizitara y dl canone patrimonial de conzesciun por l'ocupaziun di marciá
data de publicaziun: 23/04/2024

Regolamënt sura i controls interns

Regolamënt sura i controls interns
data de publicaziun: 22/07/2016

Regolamënt sön le dërt al'informaziun

Regolamënt sön le dërt al'informaziun
data de publicaziun: 22/07/2016

Regolamënt söla determinaziun y riscosciun dl contribut d'intervënt

Regolamënt söla determinaziun y riscosciun dl contribut d'intervënt
data de publicaziun: 08/11/2021

Regolamënt söi referendums popolars

Regolamënt söi referendums popolars
data de publicaziun: 22/07/2016

ciaredi ales iscriziuns

Acordanza anter ënc

Documënc, che pormët la colaboraziun inanter i ënc, sciöche convenziuns, acordanzes

At normatif

Documënc normatifs, sciöche p.ej. leges, decrec, regolamënt y i.i.

Documënt (tecnich) de suport

Documënc, sciöche p.ej. presentaziuns, relaziuns tecniches, diretives, publicaziuns generales

Documënt ativités politiches

Documënc, sciöche p.ej. ordins dl de,  interogaziuns, domandes y.i.i.

Documënt de programaziun y relaziun

Documënc, sciöche le bilanz, le program di laurs publics y i.i.i

Documënt sura le funzionamënt intern

Documënc, en referimënt al funzionamënt intern dl ënt, sciöche p.ej. l’ordin di ofizi, comunicaziuns...

Domanda

Domandes scrites, che vëgn fates da porsones privates ales aministraziuns publiches

Formulars

Formulars di ofizi dles aministraziuns publiches. Informaziuns sura le tratamënt di dac personai